Луцький національний технічний університет спільно з НУ «Львівська політехніка», Київським НУ харчових технологій,  Національним гірничим університетом (м. Дніпро), Херсонським національним технічним університетом та Люблінською Політехнікою (Польща) оголошують про проведення 30 листопада 2017 року V Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції молодих учених та студентів «Актуальні проблеми автоматизації та управління».

Запрошуємо студентів, аспірантів, докторантів та науково-педагогічних працівників взяти участь у роботі конференції.

 УЧАСТЬ У КОНФЕРЕНЦІЇ – БЕЗКОШТОВНА

Основні питання, що пропонуються для обговорення:

    1.Автоматизоване управління у сфері освіти, науки та виробництва.
    2.Моделювання та оптимізація систем управління.
    3.Підготовка фахівців в галузі автоматизації та інформаційних технологій.
    4.Автоматика та автоматизація на транспорті.
    5.Автоматика в електроніці та телекомунікаціях.
    6.Управління проектами

За результатами роботи конференцій матеріали доповідей будуть публікуватися у pdf форматі в мережі Інтернет на сайті http://www.av.lntu.edu.ua.

Прийом заявок на участь та текстів доповідей – до 28.11.2017р. 

Оргкомітет конференції просить Вас довести цю інформацію до відома всіх зацікавлених осіб

Завантажити ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ та ЗАЯВКУ НА УЧАСТЬ

 

Lutsk National Technical University in cooperation with National University"Lviv Polytechnic", KyivNationalUniversity of Food Technologies, National Mining University (Dnipro), Kherson National Technical University and Lublin Polytechnic (Poland) announce V International Scientific and Practical Internet Conference of Young Scientists and Students "Actual problems of automation and control". The conferencewill take place on November 30, 2017.

We invite students, post-graduate students, doctoral students and scientific and pedagogical workers to take part in the conference.

PARTICIPATION IN THE CONFERENCE IS FREE

Main questions proposed for discussion (categories):

1. Automatic control in education, science and industry.
2. Simulation and optimization of control systems.
3. Training specialists in automation and information technology.
4. Automation in transport.
5. Automation in electronics and telecommunications.
6. Projects management.

Conference materials will be published in pdf on the Internet site http://www.av.lntu.edu.ua.

Accepting applications for participation and texts of papers - until November 28, 2017

 The Organizing Committee of the Conference asks you to bring this information to the attention of all interested persons

Download INFORMATION LETTER AND APPLICATION FORMFOR PARTICIPATION IN THE CONFERENCE

 

Луцкий национальный технический университет (г. Луцк, Украина) совместно с НУ «Львовская политехника», Киевским НУ пищевых технологий, Национальным горным университетом (г. Днепр), Херсонским национальным техническим университетом и Люблинской Политехника (Польша) объявляют о проведении 30 ноября 2017 года V Международной научно практической интернет-конференции молодых ученых и студентов «Актуальные проблемы автоматизации и управления».

Приглашаем студентов, аспирантов, докторантов и научно-педагогических работников принять участие в работе конференции.

УЧАСТИЕВ КОНФЕРЕНЦИИ БЕСПЛАТНОЕ

Основные вопросы, предлагаемые для обсуждения:

1. Автоматизированное управление в сфере образования, науки и производства.

2. Моделирование и оптимизация систем управления.

3. Подготовка специалистов в области автоматизации и информационных технологий.

4. Автоматика и автоматизация на транспорте.

5. Автоматика в электронике и телекоммуникациях.

6. Управление проектами.

По результатам работы конференции материалы докладов будут публиковаться в pdf формате на сайте конференции www.av.lntu.edu.ua.

Прием заявок на участие в конференции и текстов докладов - до 30.11.2017г.

Оргкомитет конференции просит Вас довести эту информацию до сведения всех заинтересованных лиц

Скачать ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ и ЗАЯВКУ НА УЧАСТИЕ